Animals perillosos

Al Centre Mèdic Ribes Salut realitzem el reconeixement mèdic i psicotècnic necessari per a tramitar l’obtenció o renovació del seu permís per tinença d’animals potencialment perillosos.

Obtindrà de forma inmediata el certificat mèdic que haurà d’aportar al seu Ajuntament

.

Animals Potencialment Perillosos

documentació necessària

DNI o NIE original en vigor
Fotografia de carnet

Animals Potencialment Perillosos

reconeixement a realitzar

Anamnesi

Exploració física

Avaluació psicotècnica

Animals Potencialment Perillosos

tarifES

CERTIFICAT MÈDIC TINENÇA DE GOSSOS PERILLOSOS: 45 euros

Animals Potencialment Perillosos

REQUISITS PER OBTENIR LA LLICÈNCIA

  • Ser major d’edat i no estar incapacitat per proporcionar les cures necessàries a l’animal.
  • No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d’associació amb banda armada o de narcotràfic, així com absència de sancions per infraccions en matèria de tinença animals potencialment perillosos.
  • Certificat d’aptitud psicològica.
  • Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que puguin ser causats pels seus animals, per la quantia mínima que reglamentàriament es determini.