Seguretat privada

Al Centre Mèdic Ribes Salut realitzem el reconeixement mèdic i psicotècnic necessari per a tramitar l’obtenció o renovació de la teva TIP com a vigilant de seguretat privada.

Obtindràs de forma inmediata el teu certificat mèdic.

Seguretat Privada

documentació necessària

DNI o NIE original en vigor
Fotografia de carnet
Informes mèdics en cas de patir malaltia crònica i/o
intervencions recents.

Seguretat Privada

reconeixement a realitzar

Anamnesi

Exploració física

Avaluació de la visió

Avaluació auditiva

Avaluació psicotècnica

Seguretat Privada

tarifES

CERTIFICAT MÈDIC TIP SEGURETAT PRIVADA*: 45 euros

PROVES FÍSIQUES: 43 euros

* Vàlid també per a renovacions per sostracció, pèrdua o deteriorament. És necessari aportar una fotografia.

Seguretat Privada

requisits per l’exercici de seguretat privada

  • Tenir entre 18 i 55 anys.
  • Tenir la nacionalitat d’algun dels Estats membres de la Unió Europea o d’un Estat parteix a l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.
  • Haver superat o poder superar el graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), en Tècnic, o altres graduats equivalents a efectes professionals, o superiors.
  • Posseir l’aptitud física i la capacitat psíquica necessàries per a l’exercici de les funcions de vigilant de seguretat (per tenir i fer servir armes i per prestar serveis de seguretat privada).
  • No haver estat condemnat per intromissió il·legítima a l’àmbit de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, del secret a les comunicacions o d’altres drets fonamentals en els 5 anys anteriors a la sol·licitud.
  • No haver estat sancionat en els 2 anys anteriors per infracció greu en matèria de seguretat o no haver estat sancionat en els 4 anys anteriors per infracció molt greu.
  • No tenir antecedents penals.
  • No haver estat separat del servei a les Forces Armades oa les Forces i Cossos de Seguretat.
  • No haver exercit funcions de control de les entitats, serveis o actuacions de seguretat, vigilància o investigació privades, ni del seu personal o mitjans, com a membre de les Forces i Cossos de Seguretat en els dos anys anteriors a la sol·licitud.
  • Posseir el diploma o certificació acreditativa d’haver superat el curs o cursos corresponents als centres de formació de seguretat privada autoritzats per la Secretaria d’Estat de Seguretat.