Llicència d’armes

Al Centre Mèdic Ribes Salut realitzem el reconeixement mèdic i psicotècnic necessari per a tramitar l’obtenció o renovació de la seva Llicència d’armes.

Obtindrà de forma inmediata del certificat mèdic que haurà de fer arribar a la Guàrdia Civil juntament amb la resta de documentació requerida.

Llicència d’armes

documentació necessària

DNI o NIE original en vigor
Fotografia digital ( inclosa al preu del reconeixement)
Informes mèdics en cas de patir malaltia crònica i/o
intervencions recents.
Llicència a renovar, en cas de renovació

Llicència d’armes

reconeixement a realitzar

Anamnesi

Exploració física

Avaluació de la visió

Avaluació auditiva

Avaluació psicotècnica

Llicència d’armes

tarifes

LLICÈNCIES ARMES TIPUS B, C, D, E, F

50 euros

*Fotografies digitals incloses.

Llicència d’armes

TIPUS B: PISTOLES I REVÒLVERS

DURADA DE LA LLICÈNCIA :
● 36 mesos fins als 60 anys
● 24 mesos fins als 70 anys
● 12 mesos per a majors de 70 anys

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA PER A LA LLICÈNCIA D’ARMES TIPUS B:
● Tots els documents detallats a la documentació general
● Instància
● Documents que justifiquin la necessitat de la llicència

Llicència d’armes

TIPUS C: ARMES PER A VIGILÀNCIA I GUARDERIA

DURADA DE LA LLICÈNCIA:
● Exclusivament durant el temps de prestació de servei de seguretat

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA PER A LA LLICÈNCIA D’ARMES TIPUS C:
● Tots els documents detallats a la documentació general.
● Instància
● Fotocòpia del document acreditatiu de l’habilitació de l’interessat per a l’exercici de funcions de seguretat
● Certificat o informe del seu superior jeràrquic o de l’empresa, entitat o organisme en què presti els seus serveis, en què es faci constar que té assignada la comesa per a la qual sol·licita la llicència, i localitat on l’ha d’exercir.
La llicència d’armes tipus C empara les armes de foc de les categories 1a, 2a.1 i 3a.2, o les armes de guerra a què fa referència l’apartat 3 de l’article 6 del Reglament d’armes segons el servei a prestar . Aquesta llicència està reservada als vigilants de seguretat i escortes privats de les empreses de seguretat, als vigilants d’explosius i als guardes rurals.

Llicència d’armes

TIPUS d: ARMES LLARGUES RATLLADES PER A CAÇA MAJOR

DURADA DE LA LLICÈNCIA:
● 60 mesos fins als 60 anys
● 24 mesos fins als 70 anys
● 12 mesos per a majors de 70 anys

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA PER A LA LLICÈNCIA D’ARMES TIPUS D:
● Tots els documents detallats a la documentació general
● Instància (descarregar document)
● Acreditar la dedicació a l’esport cinegètic o la fotocòpia de la llicència de caça
● Declaració jurada de la guarda de les armes en caixa forta

Llicència d’armes

TIPUS E: ARMES DE TIR ESPORTIU I ESCOPETES

DURADA DE LA LLICÈNCIA:
● 36 mesos fins als 60 anys d’edat
● 24 mesos fins als 70 anys
● 12 mesos per a majors de 70 anys d’edat

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA PER A LA LLICÈNCIA D’ARMES TIPUS E:
● Tots els documents detallats a la documentació general
● Instància
● Acreditar la dedicació a l’esport de la caça o fotocòpia de la llicència de caça

Llicència d’armes

TIPUS F: ARMES PER A ÚS EN CAMPS, GALERIES I POLÍGONS

DURADA DE LA LLICÈNCIA:
● 3 anys
● Aquells esportistes que, llevat de casos excepcionals, no hagin realitzat durant un any activitats esportives perdran la llicència tipus F


DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA PER A LA LLICÈNCIA D’ARMES TIPUS F:
● Tots els documents detallats a la documentació general
● Instància
● Certificat de la Federació o Delegació de Tir Olímpic en què consti la seva condició de tirador i categoria que ostenta
● Fotocòpia de la llicència federativa de la Federació a què correspongui, en vigor
● Declaració jurada de guardar les armes i peces fonamentals en caixa forta